CRNVO

Vrste Usluga

Podrška u osnivaju NVO

Zainteresovana fizička i pravna lica koja žele da osnuju NVO, dobiće relevantne savjete pravnika, obrasce potrebnih akata za registraciju, pregled procedure za otvaranje žiro-računa, tekst zakona o NVO i druge potrebne informacije i konkretne instrukcije. Kako su obrasci za osnivanje udruženja i fondacija kompletni, te podrazumijevaju popunjavanje segmenata koji isključivo zavise od odluke zainteresovanih lica, CRNVO neće pripremati kompletne akte u ime zainteresovanih lica, ali će svakako pružiti sve potrebne savjete i podršku u njihovoj izradi.

Instrukcije za
osnivanje NVO

1

Registrujete se na osnovu prijave za upis. Uz prijavu za upis podnosi se odluka o osnivanju, zapisnik sa osnivačke skupštine i statut, kao i fotokopije ličnih karti osnivača. Mora biti minimum tri osnivača. Takođe je potrebno izraditi pečat.

Statut, odluka o osnivanju, zapisnik sa osnivačke skupštine i prijava za upis podnosi se na arhivu Ministarstva javne uprave (Rimski trg br. 45). Dobijate broj pod kojim je zaveden vaš predmet. Rješenje se donosi u roku od 10 dana.

Osobe nadležne za registraciju u Ministarstvu javne uprave su  Mira Jovović i Sanja Anđušić  224- 520, 225-518, 243-445. Nakon dobijanja rješenja o registraciji izraditi pečat.

2

U Zavodu za statistiku MONSTAT uzeti obrazac za razvrstavanje djelatnosti kojom se NVO bavi, popuniti taj obrazac i dostaviti ga MONSTATU zajedno sa kopijom rješenja o registraciji iz Ministarstva javne uprave. Kontakt osoba za registraciju u MONSTATU JE Gojko Dragaš 230 969.

3

Ukoliko se  NVO registruje za obavljanje privredne djelatnosti u CRPS       mora se podnijeti:

 • ovjereno rješenje o registraciji izdato od MJU
 • ovjereno obavještenje o razvrstavanju od MONSTATA
 • odluku nadležnog organa nevlad.org. o upisu privredne djelatnosti u CRPS ( Odluka Skupstine Vase organizacije da se izvrsi upis privredne djelatnosti u CRPS i da se za upis te činjenice zadužuje lice ovlašćeno za zastupanje( predsjednik, direktor), sa potpisom zapisničara i potpisom predsjedavajućeg Skupštine
 • Statut nevladine organizacije, potpisan od strane svih osnivača
 • ovjerena odluka o osnivanju
 • ovjerena odluka o imenovanju ovlascenog lica
 • zapisnik sa sjednice Skupstine
 • taksa za sud – 10 EURA
 • ovjerene kopije ličnih karata ili pasoša (ako su osnivači stranci)
 • formulari za prijavu, koji se mogu naći na sajtu Centralnog Registra

Nakon što se NVO registrovala u CRPS potrebno je pribaviti odobrenje-rješenje za rad od Sekreterijata za razvoj preduzetništva kojim se utvrdjuje ispunjenost uslova za traženu djelatnost/tipa poslovni prostor/(ukoliko NVO želi da se bavi privrednom djelatnošću)

4

Otvaranje računa u banci

 • kopija rješenja o registraciji iz MJU
 • kopija obavještenja o razvrstavanju po djelatnosti – iz Monstata
 • obrazac OP /ovjeren potpis ovlašćenog lica kod suda/(uplata takse 5 eura). Ovlašćeno lice mora poći lično u sud. (obrazac OP se dobija u banci i ovjerava u Osnovnom sudu)
 • zahtjev za otvaranje računa ( obrazac se uzima u banci)
 • karton deponovanih potpisa (obrazac se uzima u banci)
 • ugovor o otvaranju i vodjenju racuna (obrazac se uzima u banci)
 • dokaz o uplati (obrazac se uzima u banci)
 • ukoliko je NVO registrovana u CRPS potrebno je dostaviti i potvrdu o upisu u Registar Privrednog Suda.
 • PIB
 • Kopija lične karte ili pasoša ( ako je stranac)
5

NVO mora imati PIB. Prilikom odlaska u Poresku Upravu potrebno je ponijeti: 

 • ovjereno rješenje o upisu u reg.nevladinih org. izdato od MJU
 • izvod iz registra za razvrstavanje iz Zavoda za statistiku
 • prijava koja se dobija u Poreskoj Upravi
 • odluku o osnivanju
 • fotokopije ličnih karata osnivača
 • statut

Sve informacije o PIB-u mogu se dobiti u Poreskoj upravi na broj 442-713 i 442 -733.

Napomena:

Radnje i postupak pod red br. 3, a vezan za CRPS i Sekretarijat nisu potrebne ukoliko se NVO ne registruje za obavljanje privredne djelatnosti.

Pravni i finansijski savjeti za rad NVO

Zainteresovane nevladine organizacije dobiće savjete pravne i finansijske prirode u vezi sa svakodnevnim poslovanjem. Ova pitanja uključuju radno-pravne odnose, poreska pitanja i druga zakonska pitanja koja se primjenjuju u radu NVO.

Konsultacije u pripremi projekata i realizaciji projekata (domaći lokalni i državni poziv za dosavljenje projekata, projekti finansirani iz EU fondova, konkursi kod drugih donatora)

Ova usluga uključuje davanje načelnih komentara i sugestija na kompletnu radnu verziju prijedloga projekta. Projekti treba da se dostave isključivo e-mailom. CRNVO može davati savjete o opštoj usklađenosti prijedloga projekta sa konkretnim pozivom, ciljevima projekta i iznosu budžeta.

Napomena: Ova usluga isključuje mogućnost da Resursni centar piše projektne prijedloge za druge organizacije.

Dnevne informacije koje se odnose na sve javne pozive za NVO, događaje, novosti u vezi sa NVO, putem CRNVO e–mail liste

Ova usluga podrazumijeva pružanje važnih informacija za rad NVO na dnevnoj osnovi. Informacije se odnose na javne pozive državnih organa u vezi sa pripremom javnih politika (strategija, zakona i sl.), događaje koje organizuju organi državne i lokalne uprave, informacije o konkursima za dodjelu sredstava za NVO i druge relevantne informacije.

CRNVO e-mail lista

CRNVO e-mail lista uspostavljena je 2001. godine u cilju razmjene informacija između NVO sa naglaskom na informacije koje se odnose na okruženje u kojem djeluju NVO u Crnoj Gori. E-mail lista ima za cilj da omogući bolje informisanje o dostupnim konkursima, javnim raspravama, mogućnostima učešća u tijelima koje fomiraju institucije javnog sektora, zakonskim obavezama NVO, dostupnim obukama, događajima koje organizuju NVO, inicijativama, i o drugim informacijama od značaja za NVO. Poseban cilj uspostavljanja CRNVO e-mail liste je podsticanje dijaloga između korisnika/ca, razmjena mišljenja i stavova u vezi sa pitanjima koja se odnose na rad i djelovanje NVO. Korisnici/e CRNVO e-mail liste su dominantno NVO ali i druga pravna i fizička lica koja su zaintersovana da dobijaju i plasiraju informacije u vezi sa NVO. Svi korisnici liste imaju ista prava

Prijavite se na CRNVO mailing listu

Pitanja koja se odnose na komunikaciju i saradnju između Vlade Crne Gore i NVO

Ova usluga se odnosi na mogućnost dobijanja svih akata kojima se uređuje komunikacija i saradnja Vlade i NVO (strategije, zakoni, uredbe, odluke i dr.) uključujući i pojašnjenja pojedinih propisa.

Pitanja koja se odnose na komunikaciju i saradnju između lokalnih samouprava i NVO

Ova usluga se odnosi na mogućnost dobijanja svih akata kojima se uređuje komunikacija i saradnja lokalnih samouprava i NVO (strategije, odluke i dr.) uključujući i pojašnjenja pojedinih propisa.

Umrežavanje i izgradnja partnerstava na državnom i lokalnom nivou

Ova usluga se odnosi na mogućnost dobijanja informacija o drugim nevladinim organizacijama na državnom i loklalnom nivou koje rade u istim oblastima kako bi se podstakla saradnja. Takođe, ova usluga treba da pomogne NVO u traženju partnerskih organizacija sa kojima je moguće ostvariti projektnu ali i stratešku saradnju.

Informacije o donatorima

Ova usluga se odnosi na mogućnost dobijanja informacija o donatorima. Ova usluga uključuje pružanje podataka o aktuelnim donatorima NVO u Crnoj Gori, kontakt podatke i informaciju o prioritetima, načinu finansiranja, rokovima, dostavljanju aplikacione forme i slično.

Podrška u komunikaciji s javnošću

Organizacijama civilnog društva omogućeno je podrška u organizaciji/pripremi konferencija za medije i sličnih događaja (treninzi, radionice, sastanci) u prostorijama nacionalnog i lokalnih resursnih centara koji su opremljeni za ovu namjenu. NVO mogu da dobiju podršku u pripremi saopštenja za javnost i komunikaciji sa medijima.

Mentorska podrška NVO u pripremi inicjativa, komentara i prijedloga u vezi sa javnim politikama koje se tiču saradnje NVO i državnih organa, učešća NVO u donošenju odluka, kao i u vezi transparentnosti i odgovornosti državnih službenika.

U cilju podrške NVO na lokalnom i državnom nivou u pripremi inicIjativa, komentara i prijedloga u vezi sa javnim politikama kao i podsticanju veće participacije NVO u procesu donošenja odluka osigurana je mentorska podrška tima nacionalnog i lokalnih resursnih centara. Mentorstvo podrazumijeva proces u kojem državni i lokalni resursni centri prate inicijativu NVO od samog nastanka, preko izrade nacrta, pa sve do podnošenja i ostvarivanja krajnjeg rezultata, pružajući podršku u svakom koraku.

Zatražite podršku

U skladu sa preporukama Nacionalnog koordinacionog tima za zarazne bolesti Crne Gore Resursni centar zadržava pravo da sastanke organizuje online.

Rok za dostavljanje odgovora

Nacionalni  i lokalni resursni centri imaju obavezu da na pisani elektronski zahtijev za pružanje usluge odgovore u roku od 72 sata i saopšte dalje instrukcije u vezi sa pružanjem usluge.

© 2021. CRNVO – Centar za Razvoj Nevladinih Organizacija. Sva prava zadržana