Dobrodošli u

Centar za razvoj NVO

O nama

Centar za razvoj nevladinih organizacija (CRNVO) je neprofitna, nevladina organizacija koja je osnovana i registrovana u septembru 1999. sa ciljem da unaprijedi položaj nevladinih organizacija u Crnoj Gori i otvori put ka većoj demokratizaciji države i društva uopšte.

Vizija

Naša vizija je Crna Gora kao demokratsko i građansko društvo, razvijene vladavine prava, društvo aktivnih građana u kojem nevladine organizacije igraju važnu ulogu u pitanjima društvenog razvoja.

Misija

Misija CRNVO je da pruži podršku razvoju nevladinih organizacija u Crnoj Gori i doprinese stvaranju adekvatnog okvira za učešće građana i nevladinih organizacija u pitanjima javne politike i razvoju civilnog društva. Naša vizija je Crna Gora kao demokratsko i građansko društvo, društvo razvijene vladavine prava i aktivnih građana u kojem nevladine organizacije igraju važnu ulogu u pitanjima društvenog razvoja.

Ciljevi Centra

izgradnja kapaciteta i participacije nevladinih organizacija koje djeluju u oblastima od javnog interesa: socijalna i zdravstvena zaštita, smanjenje siromaštva, zaštita lica sa invaliditetom, društvena briga o djeci i mladima, pomoć starijim licima, zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava, vladavina prava, razvoj civilnog društva i volonterizma, evroatlantske i evropske integracije Crne Gore, institucionalno i vaninstitucionalno obrazovanje, nauka, umjetnost, kultura, tehnička kultura, zaštita životne sredine, poljoprivreda i ruralni razvoj, održivi razvoj, zaštita potrošača, rodna ravnopravnost, borba protiv korupcije i organizovanog kriminala, borba protiv bolesti zavisnosti

razvoj podsticajnih politika za rad i djelovanje NVO na državnom i lokalnom nivou; unapređenje saradnje između državne uprave, lokalne samouprave, privrednog sektora i nevladinih organizacija; razvoj finansijske održivosti nevladinih organizacija, povećanje razumijevanja uloge i značaja nevladinih organizacija u društvu; izgradnja kapaciteta organa javnog sektora za saradnju sa NVO;

razvoj volonterizma

doprinos razvoju cjeloživotnog učenja i neformalnog obrazovanja

doprinos transparentnosti, većoj odgovornosti i ukupnoj reformi javne uprave (državne uprave i lokalne samouprave)

doprinos izgradnji vladavine prava

doprinos zaštiti ljudskih prava, zaštita slobode izražavanja

borba protiv korupcije

Naši korisnici

Korisnici Centra, direktni i indirektni, su: nevladine organizacije, građani, mediji, donatori, volonteri, lokalna samouprava, državna uprava i privredni subjekti.

© 2021. CRNVO – Centar za Razvoj Nevladinih Organizacija. Sva prava zadržana