CRNVO

Tim

Ana Novakovic Djurovic - CRNVO
Ana Novaković Đurović
Izvršna direktorka

Ana Novaković Đurović rođena je u Podgorici. Završila je Fakultet političkih nauka u Podgorici, smjer- međunarodni odnosi- spec.sci.

Zapošljena je u CRNVO-u od 2007. godine. Nakon obavljanja pripravničkog staža i upravljanja jednim od programa unutar organizacije, od 2009. godine je na poziciji izvršne direktorke.

Učestvovala je u realizaciji više desetina projekata koji se odnose na razvoj civilnog društva  i uspostavljanje vladavine prava u Crnoj Gori. Učestvovala je u izradi i inicirala donošenje većine propisa koji se odnose na civilno društvo: izmjene zakona o nevladinim organizacijama, Strategije o djelovanju civilnog društva, podzakonska akta koja omogućavaju učešće civilnog društva u procesima donošenja odluka, set opštinskih propisa kojima se podstiče rad NVO i građanski aktivizam. Autorka je ili koautorka brojnih publikacija i izvještaja u navedenim oblastima.

Svakodnevno se bavi javnim zastupanjem za bolje uslove za djelovanje nevladinih organizacija. U tom pravcu predvodila  je brojne inicijative, od kojih su neke: učešće NVO u radnim tijelima koje se bave izradom javnih politika, finansiranje NVO projekata iz državnog budžeta,  kofinansiranje iz državnog budžeta za projekte  NVO podržane iz fondova EU. Zalagala se da položaj i djelovanje NVO zauzmu poseban segment poglavlja 23: Pravosuđe, borba protiv korupcije i temeljna prava, i izradila ovaj dio  akcionog plana za pregovore.

Bavi se konsultantskim i trenerskim radom sa posebnim fokusom na temu: Pisanje  i upravljanje projektima finansiranim iz fondova Evropske unije. Kao lokalna konsultantkinja bila je angažovana na projektima UNDP-a u Crnoj Gori, WYG-a, OSCE-a, te  prekograničnog programa saradnje CG i BiH u okviru IPA II. Trenerski rad uključuje edukaciju predstavnika/ca NVO, državne uprave, medije, preduzeća.

U dva mandata, bila je zamjenica predsjednika/ce Savjeta Vlade za saradnju sa NVO.

Članica je radne grupe za EU pregovaračko pogljavlje 23: Pravosuđe, borba protiv korupcije i temeljna prava.

Članica je Upravnog odbora Balkanske mreže za razvoj civilnog društva.

Predsjednica je Upravnog odbora mreže NVO u Crnoj Gori: Koalicija NVO “Saradnjom do cilja”.

Nevena Bulatović
Poslovna sekretarica

Nevena Bulatović  je rođena 23. 01. 1975. godine u Podgorici. Završila je Srednju ekonomsku školu ,, Mirko Vešović” u Podgorici. Takođe je završila Ženske studije u Centru za žensko i mirovno obrazovanje,, Anima “ u Kotoru, kao i Školu demokratije pri Centru za građansko obrazovanje. Trening Prikupljanje sredstava za organizacije civilnog društva –  TACSO kancelarija u CG  i Škola o pregovorima o pristupanju EU i fondovima Evropske unije u organizaciji CRNVO – a. Odlično govori engleski jezik. U Centru za razvoj nevladinih oganizacija radi od aprila  2010. godine.

Marija Ivančević
Finansijska menadžerka
Marija Ivančević diplomirala je na Beogradskoj poslovnoj školi i ima više od 20 godina iskustva u finansijama i administraciji, kroz rad u kompanijama: Coca Cola, Hellenic Bottle Company, Fresh & CO, Next i Euro travel. Marija ima više od 10 godina iskustva u radu sa organizacijama civilnog društva kao administrativna i finansijska menadžerka  na  projeku Evropske unije- Tehnička pomoć organizacijama civilnog društva(TACSO) i kao  finansijska menadžerka u Centru za razvoj nevladinih organizacija.
Lidija Knežević
Koordinatorka programa za unaprjeđenje pravnog i institucionalnog okvira za djelovanje OCD

Knežević Lidija je rođena 24. novembra 1980. godine u Baru. Diplomirala je na Pravnom fakultetu u Podgorici. U Centru za razvoj nevladinih organizacija radi od 2010. godine, a od 2013. godine angažovana je na poslovima koordinatora programa za unaprjeđenje pravnog i institucionalnog okvira za djelovanje OCD. Kao koordinatorka Programa za unaprjeđenje pravnog i institucionalnog okvira za djelovanje OCD, koordinirala je realizacijom brojnih projekata koji su imali za cilj poboljšanje saradnje lokalnih samouprava i NVO, kao i Vlade i NVO u Crnoj Gori. Takođe je učestvovala u realizaciji brojnih istraživanja koja su imala za cilj praćenje primjene različitih oblika saradnje između javnog sektora i NVO. Koautorka je brojnih publikacija: ,,Mehanizmi građanskog učešća u donošenju odluka na nacionalnom i lokalnom nivou”, ,,Civilno društvo u kreiranju i primjeni javnih politika“, ,,Analiza obrazovanja odraslih u Crnoj Gori“, ,,Aktivnosti NVO u obrazovanju odraslih“, „Smjernice za primjenu uredbe o postupku i načinu sprovođenja javne rasprave u pripremi zakona“ i „Smjernice za primjenu uredbe o načinu i postupku ostvarivanja saradnje organa državne uprave i nevladinih organizacija“, ,,Izvještaj o ispunjenosti o principima dobrog upravljanja u lokalnim samoupravama za 2016.godinu“, ,,Izvještaj o ispunjenosti o principima dobrog upravljanja u lokalnim samoupravama za 2013.godinu“, ,,Izvještaj o primjeni Zakona o nevladinim organizacijama“, Izvještaji o finansiranju NVO iz budzeta lokalnih samouprava za 2011., 2012., i 2013. godinu, ,,Godišnji izvještaj o primjeni Uredbe o načinu i postupku ostvarivanja saradnje organa državne uprave i nevladinih organizacija za 2012.god.”, „ Priručnik za primjenu Kodeksa za učešće građana u donošenju odluka Savjeta Evrope“, ,,Učešće civilnog društva u donošenju odluka u Crnoj Gori i Albaniji“ itd.

Članica je trenerskog i konsultantskog  tima CRNVO-a u oblastima : ,,Mehanizmi učešća građana u procesu donošenja odluka na lokalnom i nacionalnom nivou”, ,,Upravljanje projektima finansiranim iz fondova EU”, ,,Pisanje prijedloga projekata” , ,,Projektno upravljanje”, ,,Strateško planiranje”, ,,Javno zastupanje” i ,,Monitoring i evaluacija javnih politika”.

U periodu od decembra 2012. do oktobra 2019. godine bila je članica Savjeta za razvoj i zaštitu lokalne samouprave Glavnog grada Podgorice. Učestvovala je u izradi komentara i amandmana  u procesu izrade nacrta više zakona, strateških dokumenata I lokalnih akata kao što su: Zakon o lokalnoj samoupravi, Zakona o sprečavanju korupcije, Zakon o obrazovanju odraslih, Strategija podsticajnog okruženja za djelovanje nevladinih organizacija, Odluka o učešću lokalnog stanovništva u vršenju javnih poslova, Odluka o finansiranju projekata nevladinih organizacija, Odluka o saradnju i partnerstvu Glavnog grada I nevladinih organizacija, Odluka o Savjetu za saradnju Glavnog grada sa nevladinim organizacijama. Takođe je pohađala brojne seminare, obuke, konferencije iz različitih oblasti koje se odnose na civilno društvo. Pored navedenog,  završila je i Školu evropskih integracija, u organizaciji CGO, CRNVO i Evropskog pokreta u Crnoj Gori.

Zorana Marković
Projektna koordinatorka

Zorana Markovic je rođena 04.12.1973. godine u Sarajevu. Diplomirala je na Pravnom fakultetu u Sarajevu. U Centru za razvoj nevladinih organizacija angažovana je programu za unaprijeđenje pravnog i institucionalnog okvira organizacija civilnog društva. Učestvovala je u mnogim projektima od velikog značaja za unaprijeđenje pravnog i institucionalnog okvira za saradnju kako Vlade i NVO tako i lokalne samouprave i nevladinih organizacija. Učestvovala je u implementaciji velikog broja EU projekata. Govori engleski i njemački jezik.

Ivana Smolović
Programska saradnica

Ivana Smolović je diplomirala na Filozofskom fakultetu u Nikšiću, odsijek Njemački jezik i književnost. Dobitnica je stipendije programa Njemačke akademske razmjene DAAD. Ima više od 7 godina iskustva u upravljanju projektima finansiranim iz fondova Vlade Crne Gore i EU na nacionalnom i internacionalnom nivou i veliko iskustvo u jačanju građanskog aktivizma i pokretanju inicijativa u oblastima mira, ljudskih prava, rodne ravnopravnosti i učešća u procesima donošenja odluka sa posebnim fokusom na mlade. Pohađala je niz nacionalnih i međunarodnih obuka u oblastima ljudskih prava, javnog zastupanja, upravljanja ljudskim i finansijskim resursima, upravljanja projektima iz EU fondova. Ivana se bavi konsultantskim poslom u oblasti pisanja i evaluacije projekata a u Centru za razvoj nevladinih organizacija je angažovana od 2019. godine kao saradnica u programu jačanja kapaciteta.

Filip Vicković
Programski saradnik

Programski asistent na programu istraživanja i analize. Rođen na Cetinju 1994 godine. Diplomirao na Fakultetu političkih nauka u Podgorici, na studijskom programu Evropske studije. Učestvovao na međunarodnim konferencijama Beogradski model Evropske Unije (BEUM) i Model Evropske Unije u Sofiji, kao i na seminaru Crna Gora u procesu evropskih i evroatlantskih integracija. Prošao obuku za pisanje projekata u organizaciji CRNVO. Autor rada ˝Skupština bez kontrolne funkcije u 2017˝, koji je citiran u studiji Evropskog parlamenta ˝Peace and Security in 2018-An evaluation of EU peacebuilding in the Western Balkans˝. Govori engleski jezik.

Bojana Knežević
Programska saradnica

Bojana Knežević je magistrantkinja na Fakultetu političkih nauka u Podgorici, na studijskom programu Međunarodni odnosi, gdje je prethodno završila osnovne i specijalističke studije. Tokom pohađanja gimnazije, kao stipendistkinja programa A-SMYLE, pod pokroviteljstvom State Department-a, završila je treći razred u Saveznoj državi Vašington, SAD. Pohađala je školu Civilno društvo za početnike, koju je organizovao Centar za razvoj nevladinih organizacija (CRNVO), kao i Školu otvorenog budžeta u organizaciji Instituta alternativa. Radno iskustvo je počela u NVO Centar za monitoring i istraživanje (CeMI), kao dobitnica jednogodišnje istraživačke stipendije. U okviru tog angažmana, učestvovala je u realizaciji brojnih projektnih aktivnosti, uključujući i rad na ogranizaciji mreže posmatrača tokom parlamentarnih izbora u Crnoj Gori 2016. Pripravnički staž odradila je u NVO Centar za građansko obrazovanje (CGO) u programu Demokratizacija i evropeizacija gdje se bavila problemom korupcije na nacionalnom i lokalnom nivou. Koautorka je publikacija: Da li se i kako opštine u Crnoj Gori bore protiv korupcije?Misli lokalno – djeluj lokalno! Rezultati lokalnih samouprava u primjeni mehanizama prevencije i borbe protiv korupcije na lokalnom nivou u Crnoj GoriSPINoFACT 2– Političko oglašavanje između spina i činjenica (predsjednički izbori 2018) i SPINoFACT 3– Političko oglašavanje između spina i činjenica (lokalni izbori Podgorica 2018), Sistem zdravstvene zaštite i prava pacijenata u Crnoj Gori. Tečno govori engleski jezik, a služi se italijanskim jezikom.

© 2021. CRNVO – Centar za Razvoj Nevladinih Organizacija. Sva prava zadržana