SAOPŠTENJE ZA JAVNOST

Centar za razvoj nevladinih organizacija (CRNVO) uputio je danas inicijativu predsjedniku Vlade, g-dinu Zdravku Krivokapiću i pozvao Vladu Crne Gore da obaveže ministarstva da u hitnom roku (10 dana) objave konkurse za raspodjelu sredstava za projekte i programe nevladinih organizacija u prioritetnim oblastima od javnog interesa.

Podsjećamo da su, u skladu sa članom 32v Zakona o nevladinim organizacijama, javni konkursi za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija u prioritetnim oblastima od javnog interesa, trebali biti objavljeni najkasnije do 1. marta ove godine. Međutim, pored jasnih zakonskih obaveza, nevladin sektor u Crnoj Gori se nalazi u poziciji da u sedmom mjesecu ove godine nema informaciju da li će uopšte biti dodjele zakonski opredijeljenih sredstava za projekte NVO, te  kako će se projekti sa ovogodišnjih konkursa uopšte realizovati u ovoj godini. Samim tim, postavlja se i pitanje kako će se i kada realizovati javne politike (strategije, akcioni planovi, zakoni itd.) u prioritetnim oblastima, sa kojima podržani projekti moraju biti povezani. Objektivno, najveći broj projekata i javnih politika koji su sa njima povezani će se vjerovatno realizovati u narednoj godini, što je u potpunoj suprotnosti sa zakonski utvrđenim konceptom finansiranja programa i projekata NVO iz državnog budžeta. Ovakvom praksom, kojom se ne poštuju i ne primjenjuju zakonska rješenja, ministarstva i Vlada stvaraju ambijent kojim se obesmišljava cjelokupni koncept dodjele finansijske podrške radu NVO. Krajnje posledice trpe građani/ke, kao i najugroženije kategorije stanovništva: osobe sa invaliditetom, žene i djeca, mladi, pripadnici RE populacije, stara lica itd. koji ostaju uskraćeni za brojne usluge koje nevladine organizacije pružaju u okviru svojih projekata i programa.

Imajući u vidu prethodno navedene činjenice, pozivamo Vladu Crne Gore da obaveže ministarstva da u hitnom roku (10 dana) objave konkurse za raspodjelu sredstava za projekte i programe nevladinih organizacija i omoguće realizaciju projekata u brojnim oblastima od javnog interesa.

Cijeneći da je naš zajednički cilj uspješna realizacija utvrđenih javnih politika, kao i jačanje principa dobrog upravljanja i vladavine prava, nadamo se odgovornom odnosu i obezbjeđenju svih preduslova za primjenu Zakona o NVO i realizaciju projekata i programa nevladinih organizacija.

                                                                                     Lidija Knežević

Programska direktorka

Centar za razvoj nevladinih organizacija

© 2021. CRNVO – Centar za Razvoj Nevladinih Organizacija. Sva prava zadržana