Poziv za prijave/Nagrada za međukulturna dostignuća

Rok: 17/03/2024

Nagrada za međukulturna dostignuća (IAA) je ključni projekat Federalnog ministarstva za evropske i međunarodne poslove Austrije. Pokrenut 2014. godine, ima za cilj da identifikuje i nagrađuje inovativne projekte i projekte najbolje prakse u oblasti interkulturalnog i međureligijskog dijaloga.

Ove godine se navršava i 11. godina. Od 2007. godine Radna grupa „Dijalog kultura“ Federalnog ministarstva za evropske i međunarodne poslove služi kao kontakt tačka i pokretač različitih aktivnosti međukulturalnog i međureligijskog dijaloga. Radna grupa ima za cilj da promoviše razumijevanje kroz obrazovanje i razmjenu informacija, približavanje različitih kultura i religija, jačanje interkulturalnih i međureligijskih kompetencija i uključivanje marginalizovanih grupa i religija – kako na nacionalnom, tako i na međunarodnom planu. Ovi napori aktivno nastoje da promovišu miroljubivu koegzistenciju širom svijeta.

Teme

Dijalog je višestruki koncept. Tematski prioriteti prema austrijskom strateškom fokusu olakšavaju kompatibilnost prijavljenih projekata. Dakle, projekti koji konkurišu za IAA, uz promociju interkulturalnog ili međureligijskog dijaloga u širem smislu, moraju biti aktivni u najmanje jednoj od sljedećih oblasti:

  • Umjetnost/kultura
  • Mladi
  • Ljudska prava
  • Globalno građansko obrazovanje
  • Integracija
  • Rodna ravnopravnost

Nagrade

Nagrada za međukulturna dostignuća (IAA) se dodeljuje u sljedećim kategorijama:

Kategorija Održivost: EUR 10.000,

– „Najbolji tekući interkulturalni i/ili međureligijski projekat fokusiran na životnu sredinu“

Projekat nudi pristupe rješenjima na temu prejseka životne sredine/ekologije i interkulturalnih/međureligijskih izazova.

Kategorija Nedavni događaji: EUR 6.000,

– “Najbolji interkulturalni i/ili međureligijski projekat vezan za aktuelni događaj”

Projekat mora biti odraz reakcije na jedan ili više nedavnih događaja ili razvoja i da je doprinjeo interkulturalnom i/ili međureligijskom razumevanju u ovom kontekstu.

Kategorija Tehnologija: EUR 6.000,

– „Najbolja primjena tehnologije za podršku interkulturalnog i/ili međureligijskog projekta“

Projekat mora koristiti inovativna tehnološka rješenja koja promovišu interkulturalni i/ili međureligijski dijalog. Ovo može predstavljati razvoj novih tehnoloških rješenja ili korišćenje postojeće tehnologije na kreativne ili inovativne načine (uključujući, ali ne ograničavajući se na IT).

Kategorija Inovacije: EUR 6.000,

– “Najinovativniji interkulturalni i/ili međureligijski projekat”

Projekat mora koristiti inovativni metodološki ili kreativni pristup u okviru dijaloga kultura i/ili religija.

Kategorija Mediji: EUR 6.000,

– „Najbolji medijski doprinos za interkulturalno i/ili međureligijsko razumijevanje“

Projekat  mora uticati na javnu sferu na pozitivan način u pogledu interkulturalnog i/ili međureligijskog dijaloga kroz facilitaciju klasičnih medija (tj. štampa, TV, radio itd.) i/ili društvenih medija.

Novčana nagrada je namenjena promociji nastavka uspješnih projekata.

Opšti kriterijumi podobnosti

Prijave mogu podnijeti samo nevladine organizacije (uključujući udruženja, fondacije, dobrotvorne obrazovne institucije, vjerske organizacije i komercijalne organizacije) čiji se projekti uglavnom fokusiraju na interkulturalni i međureligijski dijalog. Državne, naučne, istraživačke ili međunarodne institucije isključene su iz prijema.

 

Projekti koji su već prijavljeni u prošlosti, ali nisu pobijedili, mogu se ponovo prijaviti. Projekti se mogu prijaviti za najviše dvije kategorije nagrada sve dok ispunjavaju navedene kriterijume podobnosti. U obzir će se uzeti samo potpuno ili barem djelimično sprovedeni projekti koji već mogu pokazati provjerljiv uticaj i rezultate. Molimo uzdržite se od slanja koncepata projekata koji još nisu realizovani.

Izbor i dodjela nagrada

Radna grupa će provjeriti da li su prijave primljene najkasnije do 17. marta 2024. godine  kompletne. Nezavisni žiri u Beču sastavljen od stručnjaka iz oblasti interkulturalnog i međureligijskog dijaloga obaviće konačan izbor pobjednika. Biće jedan pobednik po kategoriji. Ceremonija dodjele nagrada je zakazana za jesen 2024. Dobitnici će biti pozvani da prisustvuju ceremoniji, kao i događajima umrežavanja i posjetama Beču. Ceremonija će biti hibridna, omogućavajući svim učesnicima da prisustvuju virtuelno.

Prijave

Detaljan obrazac za prijavu sa vodećim pitanjima možete pronaći na https://www.bmeia.gv.at/en/european-foreign-policy/international-cultural-policy/iaa/call-for-applications

Na sva pitanja treba odgovoriti na engleskom jeziku na jasan i precizan način. Ako je moguće, popunite word dokument digitalno i uzdržite se od slanja skenirane slike odštampanog obrasca za prijavu popunjenog rukom.

Pošaljite svoju prijavu putem e-pošte na dialogue@bmeia.gv.at

Rok: 17. mart 2024.

 

 

 

© 2021. CRNVO – Centar za Razvoj Nevladinih Organizacija. Sva prava zadržana