KotorArt i SHARE fondacija pozivaju profesionalce iz oblasti kulturnog nasljeđa i kulturnih i kreativnih industrija da se prijave na konkurs za učešće u projektu WBCHIL

Rok: 31/12/2023

Projekat WBCHIL – Western Balkans Cultural Heritage Innovation Lab (Inovativna laboratorija u oblasti kulturnog nasljeđa Zapadanog Balkana), zajednička je inicijativa KotorArta i SHARE Fondacije, kao dio zajedničkog Cultural Heritage Innovation Lab programa. Cilj projekta je jačanje kapaciteta i unaprijđenje djelovanja u oblasti kulturne baštine i kulturnih i kreativnih industrija na Zapadnom Balkanu. Kroz podržavanje projekata i inicijativa zasnovanih na kulturnoj baštini, i kroz aktivnosti usmjerene na razvoj vještina, uvezivanje, razmjenu znanja i iskustava i sticanje profesionalnog iskustva, projekat ima za cilj da unaprijedi nivo i kvalitet kulturne produkcije i kvalitet održivog upravljanja kulturnom baštinom na Zapadnom Balkanu.

Projekat WBCHIL je podržan od strane British Council-a kroz grant šemu “Laboratorije za učenje u oblasti kulture i kreativnih industrija” kao deo projekta “Kultura i kreativnost za Zapadni Balkan” (CC4WBs). CC4WBs je projekat finansiran od strane Evropske unije, a koji ima za cilj unaprijeđenje dijaloga na Zapadnom Balkanu kroz jačanje kulturnih i kreativnih sektora radi postizanja povećanog društveno-ekonomskog uticaja.
Tokom 2024. godine profesionalci i profesionalni timovi koji djeluju u oblastima kulturnog nasljeđa, kulturnih i kreativnih industrija i kulturnog turizma sa Zapadnog Balkana imaće prilike da kroz mentorski program, panele, radionice, stručna predavanja, studijske posjete, saradnju i povezivanje i javne događaje unaprijede svoja znanja, razviju nove vještine i prošire profesionalno znanje.
KOGA TRAŽIMO?
Poziv je otvoren za inicijative i projekte sa područja Zapadnog Balkana koje integrišu i aktivno povezuju kulturnu baštinu sa kulturnim i kreativnim industrijama.
Projekat sa kojim se konkuriše može obuhvatiti sve faze razvoja, od zamisli u inkubacionoj fazi, preko već pokrenutih inicijativa u njihovoj ranoj fazi, do projekata sa razvijenim proizvodima spremnim za širenje na nova tržišta. Dobrodošle su inicijative koje teže stvaranju novih proizvoda i usluga zasnovanih na integraciji kulturne baštine i kulturnih i kreativnih industrija, a koje se temelje na korišćenju inovativnih metoda za održivu upotrebu kulturnog nasljeđa, na principima održivog razvoja, na korišćenju savremenih tehnologija, i koje uzimaju u obzir potencijalne benefite za lokalnu zajednicu, korisnike i publiku.
Poziv je otvoren za organizacije (uključujući institucije kulture, nevladine organizacije, startape, preduzetnike itd.), istraživačke grupe, kreativne profesionalce i druge aktere posvećene istraživanju i stvaranju sinergija između kulturne baštine i kulturnih i kreativnih industrija sa područja Zapadnog Balkana.
KAKO SE PRIJAVITI?
Da biste se prijavili, potrebno je da popunite online formular dostupnu na OVOM linku najkasnije do 31. decembra 2023. godine.
Online formular potrebno je ispuniti na engleskom jeziku, a pored portfolija i osnovnih informacija o podnosiocu, formular uključuje i kratak opis predloga projekta. Preporučeno je da opis projekta obuhvati sljedeće kategorije: naziv projekta; ciljeve; ciljne grupe i korisnije, uz poželjnu analizu njihovih potreba, veličine i raspodjele prema polu; kontekst; očekivane rezultate i željeni impakt na kulturnu baštinu i kulturne i kreativne industrije; potencijalnu društvenu i ekonomsku vrijednost i inovativnost predloženog projekta; kao i informacije o bilo kakvim partnerstvima ili saradnjama vezanim za predloženi projekat/inicijativu.
Projekti će biti odabrani od strane stručnog žirija koji se sastoji od renomiranih stručnjaka iz domena kulturnog nasljeđa i kulturnih i kreativnih industrija iz zemalja Zapadnog Balkana. Rezultati će biti objavljeni na internet stranicama projektnih partnera i na društvenim mrežama do 15. januara 2024. godine. Podnosioci odabranih projekata će takođe biti obavešteni putem e-maila. Detalji angažmana i saradnje (prava i obaveze, detaljan opis i raspored aktivnosti) odabranih projekata biće dodatno regulisani ugovorom.
ŠTA SE NUDI ODABRANIM PROJEKTIMA I INICIJATIVAMA?
  • Učešće na trodnevnom Heritage & Creativity Samitu u Kotoru tokom poslednje sedmice januara 2024 godine.
  • Učešće u Heritage Innovation & Collaboration Inkubatoru – godišnji mentorski program za razvoj odabranih projekata i inicijativa. Odabrani projekti će imati prilike da kroz prilagođeni mentorski program i saradnju sa profesionalcima iz različitih oblasti kulturnih i kreativnih industrija steknu nova i savremena znanja, vještine i resurse za dalji razvoj inovativnih inicijativa koje prepliću kulturno nasljeđe i kulturne i kreativne industrije.
  • Online radionice usmjerene na razvoj menadžerskih i preduzetničkih vještina, poslovnog planiranja, kreativne produkcije i inovativnog programiranja, efikasne modele zagovaranja i uključivanja zajednice, kreativnu ekonomiju i prava intelektualne svojine, kao i na teme dizajna, razvoja i plasiranja proizvoda, i iHeritage (primjena/potencijal inovativnih tehnologija u oblasti kulturnog nasljeđa).
  • Učešće na dvodnevnoj studijskoj posjeti i događajima za umrežavanje, koji će se realizovati u Beogradu tokom maja 2024. godine.
  • Predstavljanje i/ili realizacija odabranih inicijativa i projekata u okviru Međunarodnog festivala KotorArt tokom jula i avgusta 2024 godine.
—-
Za sva dodatna pitanja u vezi ovog poziva, možete se obratiti na WBChil@kotor.art
—-
ZAŠTITA PODATAKA I OBAVJEŠTENJE O PRIVATNOSTI
Podnošenjem prijave na ovaj poziv dajete saglasnost da se informacije navedene u aplikaciji čuvaju na računaru ili drugim relevantnim sistemima za arhiviranje i da se dijele sa drugim ovlašćenim organizacijama ili osobama uključenim u projekat u skladu s Opštom uredbom o zaštiti podataka o ličnosti (GDPR 2018). Lični podaci biće obrađeni i pohranjeni u skladu s relevantnim zakonima. Dostavljene informacije biće korišćene isključivo za potrebe selekcije kandidata. Imena i osnovni podaci o izabranim projektima i podnosiocima prijave biće javno objavljeni.

© 2021. CRNVO – Centar za Razvoj Nevladinih Organizacija. Sva prava zadržana