Javni poziv za podršku NVO, neformalnim grupama i pojedincima – “Jačanje civilnog društva za podršku održivom socio-ekonomskom razvoju Crne Gore

Rok: 31/12/2024

Help – Hilfe zur Selbsthilfe i Juventas raspisuju JAVNI KONKURS u sklopu grant šeme kroz projekat “Jačanje civilnog društva za podršku održivom socio-ekonomskom razvoju Crne Gore”, IPA/2022/440-688, koji finansira Delegacija Evropske unije a ko-finansiraju Ministarstvo javne uprave i Help zur Selbsthilfe (Njemačka), koji realizuju Help Montenegro i Juventas.

Vrijeme objavljivanja javnog konkursa: 27.09.2023. godine.

Ukupna vrijednost konkursa: 350,000 €

Period podnošenja aplikacija će teći kontinuirano počevši od 27.09.2023 godine do 31.12.2024, ili dok se ne utroše sva sredstva predviđena za grant šemu.
Implementacija svih planiranih i odobrenih projekata se mora realizovati najdalje do 1.05.2025

Korisnici podrške ovog Javnog konkursa mogu biti registrovane neprofitne nevladine organizacije, neformalne grupe građana/ki kao i pojedinci/ke.

Zainteresovane strane projektnu ideju kao I obaveznu dokumentaciju popunjavaju I upload-uju online na stranici: https://hemiktrade.me/form/

Evaluciona komisija će se sastajati na svaka dva mjeseca, počevši sa novembrom 2023.

Projekti sa ostvarenih minimum 65/100 bodova dobiće mogućnost da budu finansirani. Projekti sa ostvarenim brojem bodova ispod utvrđene granice za dodjelu sredstava dobiće mogućnost unapređenja kroz mentorsku podršku radi eventualnog ponovnog apliciranja.

Za prijavu na konkurs, potrebno je popuniti online aplikaciju na način definisan u  Vodiču. Uslovi konkursa definisani su u Vodiču koji je dostupan za preuzimanje na gorenavedenom linku.

Štampana “hard-copy” verzija šalje se samo za odobrene projekte po instrukciji Helpa i Juventasa. Detalji su dostupni u Vodiču.

Sva dokumentacija dostupna je na linku https://hemiktrade.me/form/ 

Dakle, kroz Javni konkurs biće podijeljeno 350.000 eura kroz dvije kategorije:

KategorijaIznos budžetaTrajanje projekta
Kategorija 1 (NVO)od 20,000 do 25,000 euraod 8 do 10 mjeseci
Kategorija 2(NVO, neformalne grupe, pojedinci)od 5,000 do 10,000 euraod 4 do 6 mjeseci

Ukoliko imate pitanja u vezi sa ovim konkursom možete nam pisati na mejl adresu helphelp@t-com.me ili konkursi@juventas.me ili nas pozvati na broj telefona 020 602 040.

© 2021. CRNVO – Centar za Razvoj Nevladinih Organizacija. Sva prava zadržana