Javni poziv za saradnike – predstavnike lokalnih nevladinih organizacija

Centar za razvoj nevladinih organizacija raspisuje

Javni poziv

za saradnike – predstavnike lokalnih nevladinih organizacija koji će učestvovati u izradi Analize saradnje nevladinih organizacija sa lokalnim samoupravama.

Javnim pozivom se traže pet saradnika – predstavnika lokalnih NVO (dva za južnu regiju, dva za sjevernu regiju, i jedan za centralnu regiju). Odabrane organizacije će u saradnji sa CRNVO raditi na prikupljanju i obradi podataka za Analizu, i pratiti različite oblike saradnje lokalnih samouprava i nevladinih organizacija, koji su propisani članom 174 Zakona o lokalnoj samoupravi (“Sl.list CG“, br 2/2018, 34/2019 I 38/2020): informisanja o svim pitanjima značajnim za nevladine organizacije; konsultovanja NVO o programima razvoja lokalne samouprave i nacrtima opštih akata koje donosi skupština; omogućavanja učešća NVO predstavnika u radu radnih grupa za pripremu normativnih akata ili izradu projekata i programa; organizovanja zajedničkih javnih rasprava, okruglih stolova, seminara i sl; obezbjeđivanja uslova za rad nevladinih organizacija, u skladu sa mogućnostima lokalne samouprave i učešća NVO predstavnika u radu sjednica skupštine korišćenjem instituta ,,slobodna stolica“.

Navedena analiza će pored podataka koji se odnose na primjenu zakonskih rješenja od strane lokalnih samouprava sadržati i informacije o iskustvima i stavovima predstavnika nevladinih organizacija o primjeni postojećih mehanizama participacije.

U svim fazama istraživanja lokalni saradnici će imati podršku CRNVO tima, te će kroz proces rada na prikupljanju podataka istovremeno imati priliku da ojačaju svoje kapacitete za sprovođenje istaživanja.

Saradnik mora ispunjavati sljedeće uslove:

–        Mora biti predstavnik lokalne nevladine organizacije

–        Mora imati iskustvo u praćenju rada lokalne samouprave

–  Mora poznavati principe rada i organizacije jedinica lokalne samouprave

Prijave se šalju na petar.knezevic@crnvo.me zaključno sa 27. oktobrom 2023. godine.

Prijava mora biti naslovljena „Prijava za lokalnog saradnika za izradu Analize saradnje nevladinih organizacija sa lokalnim samoupravama“, i mora biti popunjena na propisanom formularu koji se nalazi u prilogu. O ishodu javnog poziva će biti informisani prijavljeni saradnici.

Pitanja i nedoumice u vezi ovog javnog poziva možete poslati na petar.knezevic@crnvo.me.

Projekat “Sinergijom do dobrog upravljanja u lokalnim zajednicama“ sprovodi Centar za razvoj nevladinih organizacija, a finansijski je podržan kroz projekat SMART Balkans – civilno društvo za povezan Zapadni Balkan, koji sprovode Centar za promociju civilnog društva – CPCD u partnerstvu sa Institutom za demokratiju i medijaciju (Institute for Democracy and Mediation – IDM) i Centrom za istraživanje i kreiranje politika (Center for Research and Policy Making (CRPM), uz finansijsku podršku Ministarstva vanjskih poslova Kraljevine Norveške.

© 2021. CRNVO – Centar za Razvoj Nevladinih Organizacija. Sva prava zadržana