Istraživanje: Učešće manjinskih naroda u procesima donošenja odluka na lokalnom i državnom nivou

CRNVO je sproveo istraživanje Učešće manjinskih naroda u procesu donošenja odluka na lokalnom i državnom nivou u okviru projekta Novi dijalog za manjinska prava koji finansira Ministarstvo Pravde, ljudskih i manjinskih prava. 

Cilj istraživanja je da se dobiju podaci o tome koliko se  manjinski narodi konsultuju u procesima donošenja odluka jer do sada ovakvi podaci nijesu postojali. Nalazi istraživanja, podaci, i preporuke biće upućeni svim akterima (Vlada, Skupština, Ombudsman, nacionalni manjinski savjeti, NVO, mediji,) radi usmjeravanja daljeg djelovanja svih ovih subjekata u skladu sa njihovim nadležnostima.

© 2021. CRNVO – Centar za Razvoj Nevladinih Organizacija. Sva prava zadržana